`

Algemene voorwaarden

| algemene voorwaarden Enverz BV
1 Deze algemene voorwaarden, hierna benoemd als “AV”, moeten worden beschouwd als
één geheel en zonder enige afwijking aanvaard, indien ze door de klant zonder verzet in ontvangst worden genomen. Door de ondertekening van de opdrachtbevestiging, betaling van het voorschot of door de uitvoering van de werken, verklaart de klant kennis genomen te hebben en zich akkoord te verklaren met deze AV. De AV kunnen voorafgaandelijk aan de bestelling ter kennis worden genomen op de website van Enverz BV: www.barh.design.


2 barh en barh.design zijn meubel- en interieurprojectmerken van de handelsvennootschap Enverz BV, met maatschappelijke zetel te 2630 AARTSELAAR, Gustaaf de Smetlaan 38, België en ingeschreven bij het KBO onder het nummer BE 0554.843.067 hierna benoemd als “Enverz” of de ”Verkoper”.

3 Deze AV zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Enverz als verkoper optreedt. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

4 Van deze AV kan slechts afgeweken worden door schriftelijk akkoord van Enverz.

5 De verkopen gebeuren uitsluitend in naam en voor rekening van Enverz die ze uitvoert.
Iedere verkoop is slechts bindend na schriftelijke bevestiging.


6 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper ter hand gestelde
tekeningen en technische beschrijvingen blijven het uitsluitend eigendom van Enverz. Zij mogen zonder toestemming van de Verkoper niet door de koper worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden. Alle ontwerpen blijven de uitsluitende eigendom van de verkoper.


7 De aanduidingen, afmetingen, gewichten, materialen en andere inlichtingen van de catalogi, prijslijsten, ontwerpen, offertes, opdrachtbevestigingen e.a., zijn benaderend en worden enkel ten indicatieve titel meegedeeld. Enverz behoudt zich het recht voor om, voor redenen buiten haar wil, wijzigingen aan te brengen aan het eindproduct of productieproces en dit op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging, doch zonder dat dit de essentiële kenmerken van het product wijzigt.

8 Indien een lastenboek de algemene aanneming beheerst, is deze slechts bindend voor Enverz na schriftelijke aanvaarding door Enverz, zelfs indien deze handelt als onderaannemer.
| prijzen, forfaits & regie tarieven
9 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, taksen, import taksen of eender welke kosten
van bijkomende diensten, tenzij dit anders op de opdrachtbevestiging of factuur wordt aangegeven. Indien van overheidswege de toepasselijke btw-normen zouden worden gewijzigd, is de koper gehouden deze eventuele meerkost te dragen.


10 Een offerte in gelijk welke vorm blijft 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Bij gebrek aan aanvaarding door de klant binnen deze periode van 30 dagen vervalt het voormelde aanbod.

11 Een opdracht wordt in regie uitgevoerd, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Indien expliciet vermeld, dan worden de werken uitgevoerd tegen een bij voorbaat overeengekomen forfaitaire prijs.

12 Min- en meerwerken zullen bij een forfaitaire prijs afzonderlijk worden verrekend. Het bewijs hiervoor kan en zal met alle rechtsmiddelen worden geleverd.

13 Verkoper’s prijzen zijn standaard ex-works, producten af te halen aan de studio 2800 MECHELEN, Schorsmolenstraat 55, België, Europa, behoudens anders omschreven.

14 Indien de bestelde goederen dienen geplaatst of geleverd te worden hoger dan het gelijkvloers, wordt de installatie in regie berekend en gefactureerd, inclusief de extra kosten die hiervoor eventueel moeten gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld een buitenlift. Tenzij anders vermeld.
| uitvoering
15 De levering omvat hetgeen vermeld is op de ondertekende opdrachtbevestiging of
de factuur. Al datgene wat niet vermeld wordt, is niet in de bestelling inbegrepen en zal desgevallend voorwerp uitmaken van een facturatie aan een specifieke meerprijs daarvoor en zulks onder toepassing van onderhavige AV.


16 Eventueel vermelde leveringstermijnen worden louter ten indicatieve titel opgegeven en kunnen mede beïnvloed worden door de eigen toeleveringen. Enverz zal haar best doen om tijdig te leveren zonder daartoe enige garantie te verstrekken. Overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding noch tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding te wijten is aan een zware fout van Enverz en dat de overschrijding de uitvoering van de overeenkomst volstrekt onmogelijk maakt. In dat geval is de mogelijke vergoeding onderworpen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 36. Toeleveringsproblemen door derde leveranciers vormen overmacht in hoofde van Enverz. Enverz is niet verantwoordelijk voor vertragingen opgelopen door en tijdens het transport. De klant kan zich rechtstreeks wenden tot het transportbedrijf.

17 De klant verbindt zich er toe alle stappen te ondernemen om de nodige vergunningen te bekomen en in orde te zijn met de bestaande plaatselijk van kracht zijnde wetgeving, voor de werken of leveringen starten. De opdrachtgever dient over de nodige bouwtoelatingen en exploitatievergunningen te beschikken.

18 Elke offerte van Enverz vertrekt vanuit normale werkomstandigheden en zonder werkonderbrekingen. De klant dient ervoor te zorgen dat Enverz in normale omstandigheden kan werken of leveren. Indien dit niet het geval is en de werken onderbroken dienen te worden door toedoen van de klant, haar aangestelde of een derde, is Enverz gerechtigd een meerkost aan te rekenen. Deze meerkost is nooit in de offerte inbegrepen.

19 Enverz is gerechtigd een meerprijs aan te rekenen van 10% indien de klant de levering langer dan 30 dagen wenst uit te stellen. Bij uitstel van meer dan 3 maanden door de klant kan Enverz de overeenkomst ontbinden waarbij Enverz gerechtigd is een forfaitaire vergoeding aan te rekenen van ten bedrage van de som van het voorschot. Bij gebreke aan een voorschot wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend ten bedrage van 40% van de offerte.

20 Leveringen via trappenhallen, doorgangen et cetera gebeurt steeds uitsluitend op risico van de koper.

21 De productie van meubelen en interieur bestanddelen gebeurt grotendeels met de hand. Dit levert een uniek product op dat licht kan verschillen van het origineel of de tekeningen. Afwijkingen ten gevolge van handenarbeid worden niet als klacht beschouwd.

22 Materialen als leer, stof, hout, lakken, natuursteen en zelfs vloerkleden zijn belangrijke grondstoffen binnen de Enverz collectie. Voor elk gebruik is er een juiste keuze, het is aan de klant zich zo goed mogelijk te laten voorlichten over de eigenschappen van de verschillende materialen. Natuursteen, leder en hout zijn natuurlijke materialen, bijgevolg zullen kleur, voorkomen en structuur verschillen per product. Het meubelstuk van de klant kan dan ook altijd iets in kleur en in tekening afwijken van het staal, de foto, de tekening of het showroommodel dat de klant heeft gezien. Ook bij glasobjecten kan de kleur van het glasblad afwijken ten opzichte van stalen en showroommodellen. Materialen kunnen reageren en vervormen door veranderende temperatuur en vochtigheid omstandigheden, deze kunnen nooit op Enverz verhaald worden.
| garantie
23 Enverz verbindt zich ertoe de goederen in overeenstemming aan deze overeenkomst
te leveren. Zij verbindt zich ertoe alle niet conforme kwaliteit of productiefouten te herstellen of te vervangen volgens alle voorwaarden vermeld in deze overeenkomst. Deze garantie geldt niet voor (delen van) producten die beschadigd werden door normale slijtage, impact van biologische of chemische producten, onoordeelkundige behandeling, verkeerd gebruik, onvoldoende of verkeerdelijk onderhoud of waar deze beschadigingen als normaal dienen beschouwd te worden voor de betreffende materialen. Deze garantiebepaling, volgende artikels en voorwaarden gelden slechts bij verkoop aan consumenten. De vermeldingen op de ondertekende opdrachtbevestiging of de factuur gelden als enige aanduiding voor de aard van de koper (consument of onderneming). Gebreken welke bij het sluiten van de overeenkomst bestonden, worden geacht door de koper te zijn aanvaard als de koper het gebrek kende of redelijkerwijze behoorde te kennen of als het gebrek voortvloeit uit materiaal geleverd door koper aan Enverz.


24 Enverz is aansprakelijk voor elk gebrek dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen twee jaar vanaf de levering. Als het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na levering, ontstaat er het door Enverz weerlegbare vermoeden dat het gebrek bestond bij levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het gebrek. Als het gebrek zich manifesteert na 6 maanden na levering, dient de koper binnen de 2 maanden na ontdekking ervan aan Enverz het gebrek schriftelijk melden. Na 1 jaar vanaf vaststelling van het gebrek, verjaart de rechtsvordering van de koper; zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van 2 jaar mag verstrijken.

25 In geval van een gebrek wordt volgende garantie door Enverz gegeven: gedurende de eerste twee jaar na levering heeft de koper het recht om van Enverz het kosteloos herstel of de kosteloze vervanging van de goederen te verzoeken, behalve wanneer dit onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Enverz kan deze herstelling of vervanging weigeren wanneer die buiten verhouding is, gelet op de waarde van de goederen, de ernst van het gebrek, de complexiteit van transport of indien er een alternatieve vorm van compensatie mogelijk is zonder ernstige overlast voor de koper.

26 Indien herstelling of vervanging niet mogelijk is of indien Enverz niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor koper de vervanging of herstelling uitvoert, heeft de koper gedurende een termijn van twee jaar na levering het recht om van Enverz een prijsverlaging of de ontbinding van de overeenkomst te eisen. Indien het echter om een beperkt gebrek zou gaan, dan kan de koper de ontbinding niet eisen. Bij ontbinding moet de koper Enverz op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot.

27 Een professionele koper kan zich enkel beroepen op het regime van ernstige verborgen gebreken zoals beschreven in art. 1641 -1649 B.W.
| oplevering
28 De oplevering gebeurt onmiddellijk na de levering en/of voltooiing der werken in
aanwezigheid van de opdrachtgever, projectleider en/of de (interieur)architect.


29 Enverz maakt of stelt producten samen op bestelling en volgens de specifieke wensen van de klant, bijgevolg worden goederen nooit omgewisseld, noch teruggenomen, behoudens in het kader van de wettelijke garantie en het wettelijk herroepingsrecht. Enverz zal geen enkele terugzending aanvaarden zonder uitdrukkelijk voorafgaand
akkoord.


30 Geen enkel gebrek met oorsprong in de bestaande constructies, of de ondergrond of
stabiliteitsproblemen dan wel ten gevolge van tussenkomsten of nalatigheden van de klant of derden wordt door Enverz gewaarborgd of kunnen aanleiding geven tot herstel, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


31 Alle beschadigingen door derden vallen ten laste van de klant of zijn in regie te verrekenen.

32 De klant aanvaardt dat Enverz nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade bij het correct volgen van de plannen van de (interieur)architect.
| betalingen
33 Enverz heeft steeds het recht om na bestelling een voorschot te vragen. Behoudens ingeval van toepassing van artikel 39 van onderhavige AV kan bij latere annulering van het order door de klant dit voorschotbedrag geenszins worden teruggevorderd. Bij een annulering door de Verkoper buiten overmacht of gegronde reden zal het voorschot worden terugbetaald.

34 Behoudens afwijkende bepalingen volgt bij ondertekening van de opdrachtbevestiging met een gespreide betaling een eerste voorschotbetaling van 40% van het totaalbedrag, pas daarna wordt de opdracht in verwerking genomen en begint de levertermijn te lopen. Bij oplevering en/of bij aanvang van de werken is de restfactuur van 60% van de totaalwaarde steeds op voorhand betaalbaar aan Enverz en onmiddellijk opeisbaar tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Indien van de betalingsvoorwaarden wordt afgeweken dan zullen deze uitdrukkelijk omschreven worden in de opdrachtbevestiging of de factuur.

35 Indien de klant in gebreke blijft te betalen binnen de op de factuur gestelde termijn is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling over het openstaand bedrag de toepasselijke rente verschuldigd, voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Indien de opdrachtgever na aanmaning in gebreke blijft het factuurbedrag te betalen is tevens een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het desbetreffende bedrag onverminderd het recht van Enverz om alle redelijke kosten te verhalen om de schuld in te vorderen met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand.

36 Ingeval van niet-betaling op de vervaldatum van de niet betwiste factuur of factuur die niet te goeder trouw wordt betwist door de klant, kan Enverz de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen en onmiddellijk betaling eisen van het saldo met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen die per aangetekende brief wordt meegedeeld. Enverz is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Niet-betaling van niet betwiste facturen of facturen die niet te goeder trouw worden betwist, wordt gezien als eenzijdige verbreking van de overeenkomst. Behoudens afwijkende bepalingen en/of behoudens ingeval van overmacht zijn de koper en de verkoper elkaar een schadevergoeding verschuldigd wanneer één der partijen de overeenkomst éénzijdig verbreekt of wanneer de overeenkomst wordt ontbonden omwille van materiële wanprestatie. De aan de verkoper verschuldigde schadevergoeding is gelijk aan het bedrag van het voorschot. Ingeval geen voorschot aangerekend werd is een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 40% van de offerte door de koper verschuldigd. Bij een wederrechtelijke verbreking door verkoper is de schadevergoeding maximaal 10% van de werkelijke handelswaarde van het bestelde maatwerk of goederen, tenzij kan aangetoond worden dat de schade minder is. De aansprakelijkheid van Enverz voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst is uitgesloten.

37 Een gedeeltelijke levering van een bestelling kan geen reden zijn tot weigering van betaling der geleverde goederen.

38 Alle geleverde goederen blijven exclusief eigendom van Enverz tot op het ogenblik van volledige betaling ervan. De betaalde voorschotten blijven door Enverz verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Alle risico’s zijn ten laste van de koper vanaf contractsluiting, met inbegrip van de transportrisico’s.
| verkoop op afstand, enkel van toepassing voor consumenten
39 Voor alle goederen gekocht op afstand beschikt de consument over een bedenktermijn van 14 kalenderdagen vanaf levering van het product, tenzij het om een bestelling op maat gaat. Dit herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Enverz behoudt zich het recht voor om de waardevermindering ten gevolge van de behandeling van het product dat verder nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen. De consument kan zijn verzakingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping of door middel van een andere ondubbelzinnige verklaring, te richten naar het fysiek of elektronisch adres onderaan dit artikel vermeld. De goederen dienen op kosten van de koper binnen 14 kalenderdagen na levering te worden teruggestuurd. De reeds door Enverz ontvangen betalingen (of voorschotten) zullen binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen integraal terugbetaald worden. Fysiek adres: Enverz BV, Gustaaf de Smetlaan 38 2630 Aartselaar, Belgium of studio@barh.design
| bevoegdheid en toepasselijk recht
40 Voor alle geschillen die hun oorsprong vinden in de overeenkomst tussen Enverz en de
klant is het Belgisch recht van toepassing en zijn overeenkomstig artikel 624,2° Ger. Wb enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd, gezien de verkoop plaatsvindt in Antwerpen.

| Algemene Bepalingen
41 De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze AV doet geen afbreuk
aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen zullen verkoper en koper, hun uiterste best doen om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een geldige vervangende bepaling met een gelijk of vergelijkbaar economisch effect.

barh download Download Terms & Conditions